Mundurowi

Mundurowi

Jeżeli jesteś funkcjonariuszem zainteresowanym przeniesieniem do Służby Ochrony Państwa i obecnie pełnisz służbę w:

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

zapoznaj się z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Ochrony Państwa i postępuj zgodnie z procedurą tam zamieszczoną.

 

Rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w SOP

 

W razie dodatkowych pytań, proszę kontaktować się pod następującymi numerami telefonu:

 22 606 5194

 22 606 5125

 22 606 5372

lub na adres e-mailowy: rekrutacja@sop.gov.pl

do góry