Mundurowi

Funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w:

Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

aby móc kontynuować dalszą służbę w Służbie Ochrony Państwa, zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby adresowanej do Komendanta Służby Ochrony Państwa z zachowaniem drogi służbowej.

 

załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Ochrony Państwa (poz.111)

 

W razie dodatkowych pytań, proszę kontaktować się pod następującymi numerami telefonu:

 22 606 51 94

 22 606 51 25

lub na adres e-mailowy: rekrutacja@sop.gov.pl

do góry