Dane osobowe przetwarzane w ramach naboru do służby i pracy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy że:

 1. Administratorem Danych jest Komendant Służby Ochrony Państwa:
  • adres: ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa,
  • telefon: +48 22 606 57 01
  • e-mail: kancelaria@sop.gov.pl
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Służbie Ochrony Państwa sprawuje inspektor ochrony danych:
  • Inspektor Ochrony danych
  • ppłk SOP Piotr Pyc
  • ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
  • tel.: 22 606 50 01
  • e-mail: iodo@sop.gov.pl
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu przeprowadzenia naboru.
 4. Odbiorcy danych osobowych.
  Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji naboru do służby i pracy nie są przekazywane poza Służbę Ochrony Państwa.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji naboru do służby i pracy nie są przekazywane do państw trzecich.
 6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Służbie Ochrony Państwa.
  Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji naboru do służby i pracy. Po zakończeniu procesu naboru, dane osobowe osób, które nie zostały przyjęte do służby lub pracy bądź z innych przyczyn proces wobec nich został przerwany, są usuwane. Dane osób przyjętych do służby lub pracy będą przetwarzane jako dane funkcjonariuszy lub pracowników Służby Ochrony Państwa.
 7. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Służbę Ochrony Państwa.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Służbę Ochrony Państwa, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.
 1. W każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Służba Ochrony Państwa zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.
 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Służbie Ochrony Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. Profilowanie
  Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane a decyzje nie są podejmowane automatycznie
 4. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.
  Służba Ochrony Państwa pozyskuje dane osobowe od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych oraz ze źródeł publicznie dostępnych. Pozyskiwanie oraz dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa.

Opcje strony

do góry